Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej oraz Filii w: Janowicach, Lichwinie, Szczepanowicach, Rzuchowej

Regulamin określający zasady i warunki korzystania
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej
oraz Filii w: Janowicach, Lichwinie, Szczepanowicach, Rzuchowej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
a) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów, wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
c) usługi reprograficzne,
d) sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
e) w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.
3. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora GBP.
§ 2
1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
5. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki, są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać książek do domu. Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom.
§ 3
1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Pleśna – kaucje w zryczałtowanej wartości wysokości wg cennika za każdy wypożyczony tom.
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych – kaucje w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej /wielkość kaucji określa bibliotekarz/.
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, przeznaczoną na jej cele statutowe.
§ 4
1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
WYPOŻYCZALNIA
§ 5

1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 5 książek.
2. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo książek, jeśli pozwala na to zasobność księgozbioru.
3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
4. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i/lub innych mediów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
6. Okres wypożyczenia jednego tytułu można przedłużać trzykrotnie. Po upływie tego terminu książkę należy zwrócić.
7. Prolongata nie jest udzielana:
a) gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów (książek i innych mediów),
b) gdy czytelnik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec biblioteki,
c) w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
8. Na prośbę czytelnika, Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
9. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone materiały udostępniane są na zasadzie określonej przez wypożyczającą bibliotekę. Materiały sprowadzone z Biblioteki Narodowej mogą być udostępniane wyłącznie na miejscu w czytelni. Opłata za udostępnienie sprowadzonych materiałów bibliotecznych równa jest kosztom poniesionym przez Bibliotekę.
§ 6
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 7
1. Za przetrzymanie książek poza termin określony w § 5. Biblioteka może pobierać opłaty wg obowiązującego cennika od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 8
Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Regulamin zatwierdziła
Dyrektor
Danuta Cich
Pleśna, dn. 01.12.2012 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
określającego zasady i warunki korzystania
z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pleśnej oraz Filii w: Janowicach, Lichwinie,
Szczepanowicach Rzuchowej
Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę za:

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów: 0,01 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
2. Wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych – koszty przesyłki pocztowej.
3. Uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych – Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Usługi:
• kserokopia: 0,20 zł za 1 stronę
• wydruk czarnobiały: 0,30 zł za 1 stronę
• wydruk kolorowy : 0,50 zł za 1 stronę
5. Sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej).
6. Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Pleśna za wypożyczone materiały biblioteczne pobierana jest zryczałtowana kaucja w wysokości 20 zł za każdy wypożyczony tom.

Pleśna, dn. 01.12.2012 r.