Deklaracja dostępności

Podstawowe informacje

Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekaplesna.org

Nazwa podmiotu publicznego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej

Data opublikowania strony internetowej:
Data publikacji strony internetowej: 15.06.2006 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
S
trona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP.
  • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Janusz Jarząb 
e-mail:  biblioteka240@op.pl

Telefon: (+48) 14 6798 304

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje o dostępności architektonicznej:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej. Wejście do biblioteki od strony Urzędu Gminy w Pleśnej. Budynek ze względów technicznych nie zapewnia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście po schodach, brak windy. W budynku korytarz szeroki, przestrzeń dostępna. Wszystkie działy biblioteki znajdują się na jednym poziomie. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są po uprzednim kontakcie telefonicznym. Ograniczony dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku. Zapewniona pomoc bibliotekarza

Filia w Janowicach. Obiekt niedostępny, biblioteka na piętrze, wejście po schodach, brak windy. Ograniczony dostęp do toalety dla osób na wózkach. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są po uprzednim kontakcie telefonicznym. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się obok wejścia do budynku.

Filia w Lichwinie. Obiekt dostępny, biblioteka na parterze, na jednym poziomie do dyspozycji osób podjazd od strony wejścia do Domu Nauczyciela. Ograniczony dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się obok wejścia do budynku.

Filia w Rzuchowej znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej. Obiekt  częściowo dostępny, biblioteka na parterze, przy wejściu mały uskok możliwy do pokonania na wózku inwalidzkim. Ograniczony dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się przed wejściem do budynku.

Filia w Szczepanowicach. Obiekt dostępny, biblioteka na parterze, na jednym poziomie. Ograniczony dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się obok wejścia do budynku.

Informacje o dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej, tablica informacyjna na zewnątrz budynku od strony parkingu, wewnątrz tablica informacyjna z kierunkiem poruszania się. Na zewnętrznych i wewnętrznych drzwiach wejściowych budynku znajduje się napis i informacje o godzinach otwarcia biblioteki.

Filia w Janowicach znajduje się w budynku Domu Kultury w Janowicach. Tablica informacyjna na froncie budynku. W środku strzałki kierunkowe do biblioteki. Na zewnętrznych i wewnętrznych drzwiach wejściowych znajduje się napis i informacje o godzinach otwarcia biblioteki.

Filia w Lichwinie znajduje się w budynku Domu Nauczyciela w Lichwinie. Tablica informacyjna na budynku od strony drogi publicznej. Na drzwiach wejściowych znajduje się napis i informacje o godzinach otwarcia biblioteki.

Filia w Rzuchowej znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej, dojazd w kierunku boiska sportowego. Podświetlany plafon o treści: Biblioteka widoczny z drogi powiatowej, tablica nad wejściem do biblioteki i szczegółowa tablica z godzinami otwarcia na drzwiach wejściowych do biblioteki.

Filia w Szczepanowicach znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach z wejściem od strony hali sportowej. Tablica informacyjna obok wejścia  do hali oraz informacja o godzinach otwarcia. Wewnątrz tablica informacyjna z nazwą nad wejściem do biblioteki oraz informacja o godzinach otwarcia.